DISTANČNÍ VÝUKA - téma: PTÁCI V ZIMĚ
 
- je povinná pouze pro děti, které navštěvují MŠ posledním rokem před zahájením školní
  docházky, nebo pro děti s odkladem školní docházky
 
- po návratu do školy děti přinesou vytištěné pouze pracovní listy, které budou podepsané - v dokumentu jsou tyto
  listy označeny nápisem - pracovní list
 
- dále mohou rodiče dokumentovat plnění distanční výuky fotografiemi, jedná se o činnosti, které 
  nejsou pracovními listy a fotografie zasílat na email MŠ, či přímo paní ředitelce
 
- soubor k vytištění a vypracování: Ptáci v zimě - distanční výuka.docx (881303)
82 Best zvířata v zimě ideas in 2022 | ptáci, zima, zvířata
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
================================================================================================
 
 
 
 
ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, ŘEŠÍME TO VČAS:
 
 
 

Jaké jsou důvody pro odklad školní docházky?

  • Nedostatečná školní zralost (též školní připravenost) – tedy schopnost dítěte převzít a úspěšně plnit požadavky, které jsou na něj kladeny v počátečních fázích školního vyučování. Požadavky se týkají tělesné, intelektuální, sociální a emoční stránky osobnosti dítěte.
  • Vývojové poruchy a vady řeči a výslovnosti (spolupráce s klinickým logopedem), jako jsou například koktavost, dyslálie (patlavost) či vývojová dysfázie.
  • Celková nevyzrálost, výrazné výkyvy v jednotlivých výkonech vzhledem k věku (na základě vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo u dětského klinického psychologa).
  • Silné poruchy soustředění a pozornosti, pokud je dítě hodně neklidné, přebíhá od jedné činnosti k druhé, je neobratné a nesamostatné, impulzivní, neumí se podřídit autoritě.
  • Slabé sociální a emocionální schopnosti dítěte: Špatně nese odloučení od rodičů, objevuje se u něho agresivita, velmi špatně navazuje kontakt s vrstevníky, je přecitlivělé až plačtivé nebo naopak pomalé, bázlivé, nápadně unavitelné, nekomunikující až apatické.

Z logopedického hlediska by děti při nástupu do školy měly zvládnout:

*vyslovovat správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)

*mluvit ve větách, dokázat vyprávět příběh, popsat situaci apod.

*mluvit většinou gramaticky správně (to znamená užívat správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)

*rozumět většině slov a výrazů běžně užívaných v jejich prostředí

*mít přiměřenou slovní zásobu, umět pojmenovat většinu toho, čím jsou obklopeny

*přirozeně a srozumitelně hovořit s dětmi i dospělými, vést rozhovor a respektovat jeho pravidla

 

Jak žádat o odklad školní docházky

Jaký je postup v případě, že rodiče žádají o odklad školní docházky?

Komu mají žádost podat?

Kdo jim k žádosti píše doporučení?

 

Kdy a jak lze požádat o odklad povinné školní docházky?

„Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku. I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky může požádat již při zápisu. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

Pokud dítě dostane rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a současně je povolen odklad školní docházky, musí znovu o rok později k zápisu? Nebo je automaticky přijato na následující školní rok?

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následují školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí.

 

Je možné do přípravné třídy zařadit dítě, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, ale které není sociálně znevýhodněné?

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti se sociálním znevýhodněním. S ohledem na znevýhodnění dětí jsou stanoveny i nižší počty dětí (7-15 dětí ve třídě). Při přijímání dítěte je třeba dodržet obě podmínky stanovené § 47 odst. 1 věta první zákona č. 561/204 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Odklad povinné školní docházky neznamená sociální znevýhodnění, proto pokud tyto děti nesplňují kritéria sociálního znevýhodnění,  nemohou být do přípravných tříd zařazovány.

Pro posouzení sociálního znevýhodnění platí několik kritérií.

Informace z MŠMT(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy):

 

 

OBJEDNEJTE SE NA VYŠETŘENÍ 

VČAS, BÝVAJÍ DLOUHÉ ČEKACÍ LHŮTY:

SPC Litoměřice

Speciálně pedagogické centrum Litoměřice, detašované pracoviště Roudnice n. L.

 
Telefon: +420 731 449 127

Speciální pedagog: Mgr. Gabriela Encová


Nachází se v budově Školní 1804, vchod vpravo.
 
Speciálně pedagogické centrum Litoměřice, detašované pracoviště Roudnice n. L. 
Poskytuje péči dětem, žákům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami i jejich rodinám v souladu s aktuální školskou legislativou.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platby - školné leden 2022 a stravné prosinec 2021
 
 
 
 

 

Platby

                  Školné – leden 2022

               Stravné- prosinec 2021

 

 

Balcar Filip

       400 Kč

Červenková Ema

       396 Kč

Fidler Filip

       528 Kč

Jabor František

       486 Kč

Jelínková Eliška

895 Kč

Jindrová Veronika

     1045 Kč

Klátil Milan

       496 Kč

Kleibl Pavel

528 Kč

Kratochvílová Ruth

575 Kč

Kříž Ladislav

744 Kč

Mareš Šimon

529 Kč

Nováková Alice

524 Kč

Pánková M+R

     2004 Kč

Roubíčková Cecílie

592 Kč

Stříbrská Sofie

       400 Kč

Szitaiová Kristýna

 -------

Tokár Jan

       701 Kč

Uličná Viktorie

525 Kč

Vacková Dorothea

598 Kč

Valenta Tomáš

400 Kč

Varvažovská Lucie

635 Kč

                         

                                   

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
================================================================================================
 
 
Provoz školy 
je od 6.00 hod. do 15.30 hod.
 
 
- příchod dětí do MŠ je do 8.00 hod. (tím je myšleno, že dítě je přivedeno do 8.00 hod. do třídy, kde probíhají ranní činnosti)
 
 
- veďte děti k samostatnosti, chodí už do MŠ, nejsou to žádná 
   miminka, nechte je, ať se samy obléknou  a obují
 
 
- při příchodu či odchodu z MŠ, rodiče dbají na dodržování školního řádu - děti se 
po chodbách školy pohybují bezpečně, pomalu a tiše !!! 
(Hlídejte své děti a nenechávejte je běhat po školce ze šatny a do třídy, pokud chtějí běhat, vezměte je a hřiště)
 
 
 
- nepřítomnost dítěte je nutno 
omluvit do 8.00 hod.!!!
 
 
 
- vyzvedávání dětí po obědě je v 11.30 hod. 
 
- vyzvedávání dětí po spaní je nejdříve ve 14.15 hod. a
nejpozději v 15.25 hod.
 
 
- rodiče vyzvedávají dítě vždy 
 
tak, aby školku opouštěli před jejím
 
 uzavřením a ne později!!!!!!!!!
 
 
 
Pokud rodiče potřebují dítě přivést do školky později, nebo vyzvednout v jinou než uvedenou dobu, je možno tak učinit po dohodě s učitelkou - pouze vyjímečné případy

 

==============================================================================================

 

 

 

Logopedie - časté otázky

 

odkaz: predskolniporadna.cz/logopedie-kdy-kam-co-s-sebou-a-dalsi-caste-otazky/

 

Logochvilky

 

===========================================================================================

 

 

 

......................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

Do školky přijímáme pouze zdravé děti !!!

 

Bez kašle a rýmy

 

Pokud v průběhu dne zjistíme u dítěte přítomost rýmy, kašle či jiných příznaků covid-19, budeme vás

telefonicky kontaktovat a žádat o neprodlené vyzvednutí dítěte ze školy.

 

==============================================================================================

 

 

 

Do budovy MŠ dospělí vchází pouze pokud 

 

mají nasazený respirátor!!! A pokud nemají příznaky nemoci covid-19.

 

 

Je nutné omezit výskyt osob v naší škole.

 

Pokud to není nezbytně nutné, rodiče do budovy nevstupují.

 

Vyjímku mají rodiče nejmenších dětí.

 

 

 

 

 

.

Značka Použij respirátor!

 

 

=================================================================================================

 

 

 

 

 

Nutnost omlouvání nepřítomnosti dětí do 8.00 hodin

 

Vážení rodiče, kdo neomluví nepřítomnost svého dítěte do 8.00 hodin, bude mu započítána

cena stravy za neomluvený den

 

Cartoons Home Appliences Phone vector illustration © RAStudio (#1670501) |  Stockfresh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽÁDÁME O NAHLÁŠENÍ PŘÍPADNÉ NEPŘÍTOMNOSTI DĚTÍ  DO PÁTKU 7. 5.