Zápis pro Ukrajinské děti

 

 

 

 

Mateřská škola Rohatce 72, příspěvková organizace

 

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO MŠ ROHATCE NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 PODLE § 2 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA č.67/2012Sb. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

 

Ředitelka Mateřské školy Rohatce 72, příspěvkové organizace oznamuje, že v době konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 v pondělí 13. 6. 2022 od 8 do 11 hodin se nikdo nedostavil.

 

V Rohatcích 27.6. 2022                                                                     Hana Telecká

                                                                                                                    Ředitelka MŠ

                                                                                                                Řádek podpisu Microsoft Office...

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola Rohatce 72, příspěvková organizace

 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка.

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 13. 6. 2022 od 8.00 hodin – 11.00 hodin

Místo zápisu / Місце запису:  MŠ Rohatce

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей:   0

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

      заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

      документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

      довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4.   O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy jsou stanovena takto:
1. Přednostně budou přijímány děti s trvalým pobytem na území Rohatců a Hrobců, pro něž je předškolní vzdělávání povinné, tj. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou pátého roku věku.
2. Dále budou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti s trvalým pobytem na území Rohatců a Hrobců, a to podle věku od nejstaršího až do naplnění kapacity mateřské školy.


Adresa školy: MŠ Rohatce

                      Doksanská 72

                     412 01 Litoměřice

Критерії прийому дітей до дитячого садка визначені таким чином:

1. Пріоритет надаватимуться дітям з постійним проживанням на території Рогатець і Гробець, для яких дошкільна освіта є обов’язковою, тобто дітям, яким до початку навчального року виповнюється п’ять років.

2. Крім того, діти з постійним проживанням на території Рогатець та Гробець прийматимуться до садочка на дошкільну освіту залежно від віку від старшого до заповнення місткості садочка.

Адреса школи: MŠ Rohatce

                      Доксанська 72

                     412 01 Літомержице

 

V /м. Rohatcích dne/дата 20. 5. 2022

 

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

Telecká Hana

 

Ke stažení:Завантажити:

Vyjádření lékaře- vzor (2).doc (10752)

Vzor_3_ozn_vysledku_zapisu_MS_ZS (2).docx (13418)

zadost-o-prijeti-ditete-ms-cesko-ukrajinsky-1-vzor-educz.doc (50688)